کادر آموزشی و علمی  
 
 

 

 

آموزگاران پایه اول

خانم منا فلاحتی

کارشناس ارشد حقوق

 

خانم زهرا قادری

کارشناسی ارشد ریاضی

 

ناهید سالاری

کارشناسی مدیریت دولتی

 

الهه ملکی نژاد

کارشناسی ریاضی

 

آموزگاران پایه دوم

خانم شهیده جاهدی

کارشناسی زبان

 

خانم محدثه دشتی

کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی

 

خانم سمیه عاقلی نژاد

کارشناسی ریاضی

 

خانم فروغ طالب

کارشناسی علوم اجتماعی

 

آموزگاران پایه سوم

خانم مریم ابدی

کارشناسی فیزیک

 

خانم نسیم فاضل یزدی

کارشناسی ارشد ژنتیک

 

خانم فاطمه دهقانی

کارشناسی مشاوره

 

خانم منیره نژادالحسینی

کارشناسی ارشد ریاضی