معرفی مدیر مدرسه  
 
 عزت شهاب صفا
مدیریت
سابقه خدمت : 35